De schoolorganisatie.

Onze school ligt in de gemeente Koksijde.

Het schoolbestuur vzw VOKO bestaat uit de 2 Vrije Basisscholen uit Oostduinkerke en Koksijde(met afdelingen in de Bliecklaan en de Helvetiastraat).

  • Vrijheidstraat 8
  • 8670 Oostduinkerke
  • Tel. 058/51 55 72

  1.schoolbestuur

  Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

  Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke

  voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

  Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen diocesane begeleidingsdienst.

  Benaming: VZW Katholiek Basisonderwijs Koksijde – Oostduinkerke.
  Maatsch. zetel: Helvetiastraat 28 8670 Koksijde
  Voorzitter : Marc Vandenameele Toekomstlaan 2, 8670 Oostduinkerke

  Leden
  Etienne Becuwe Pannelaan 30 8670 Koksijde

  Carlo Wouters Koningstraat 18 8670 Koksijde

  Hans Devos (pr.) Witte Burg 90 8670 Koksijde

  Dirk Beuckeleirs Christiaenlaan 44 8670 Koksijde

  Lieve Vandevoorde Galloperstraat 25 8670 Koksijde

  Danny De Smet Liefjeslaan 10, 8670 Koksijde

  Monique Vandenbossche Tennislaan 16, 8670 Koksijde

  Michiel Cattaert Weldadigheidstraat 9, 8670 Oostduinkerke

  Delphine François Jan Pootlaan 1/201, 8670 Koksijde

  Joris Verhelst, Oostlaan 4 , 8670 Oostduinkerke

  Directeur : Dhr Jürgen Lammens

  2. Het lokaal overlegcomité (LOC)..

  Het LOC is het overlegorgaan tussen het schoolbestuur en het personeel.

  De directeur is de permanente adviseur van het LOC. De vakorganisatie is van rechtswege vertegenwoordigd door de vakbondsafgevaardigde.

  De duur van een mandaat is vastgesteld op 4 jaar en is hernieuwbaar.

  Technisch advies: Dhr Jürgen Lammens

  3. Schoolraad

  De schoolraad is het adviserend overlegorgaan tussen de vertegenwoordigers van :

  • ouders
  • personeel
  • lokale gemeenschap

  Elk lid onderschrijft het opvoedingsproject.

  4. Het lokaal overlegplatform

  Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Westkust Basisonderwijs.

  Het LOP heeft naast een onderzoeks- en adviesopdracht, ook een bemiddelende en steunende rol in de realisatie van het inschrijvingsrecht.

  De medewerkers van het LOP zullen o.a. bemiddelen als we uw kind willen doorverwijzen. Ze zullen u ook bijstaan in uw zoektocht naar een geschikte school voor uw kind in geval van weigering en doorverwijzing.

  Contactadres : Marleen Vandenberghe – voorzitter Kaaskerkestraat 22 bus 2 8600 Diksmuide

  Voor klachten rond weigeringen kunt u steeds terecht bij : de Commissie inzake

  leerlingenrechten Koning Albert II – laan 15 1210 Brussel

  5.Scholengemeenschap

  Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap “kustenpolder”.

  6. Inspectie en begeleiding

  De gemeenschapsinspecteur van de school is : De heer Hendrik D’Hulster ’s Gravendriesschelaan 55 8480 Eernegem.
  De pedagogische begeleiding van de school wordt verzorgd door : Mevr. Iris Bruneel

  7. Het centrum voor leerlingenbegeleiding

  Het CLB van Veurne-Diksmuide-Westkust verleent zijn medewerking bij het volgen, onderzoeken en bespreken van kleuters en leerlingen. Bij problemen zoekt het CLB met de ouders telkens naar de meest geschikte hulp. Het CLB is een vertrouwde instantie op school en heeft regelmatig contact met directie, zorgcoördinator en leerkrachten.

  Ons CLB wordt geleid door directeur Jan Seys

  Domeinen :

   • • Begeleiding bij leermoeilijkheden en ontwikkelingsproblemen
   • • Begeleiding bij studiekeuze
   • • Begeleiding bij problemen op sociaal en emotioneel vlak
   • • Begeleiding bij preventieve gezondheidszorg.
   Het CLB werkt op aanvraag van de school of van de ouders. U kan als ouder steeds contact
   • opnemen met de medewerkers van het CLB. Het CLB werkt gratiis en is gebonden aan beroepsgeheim. Het CLB werkt onafhankelijk.

  Adres:

   • Vrij CLB Oude Beestenmarkt 6 8630 Veurne tel. 058/311614 fax. 058/316480 Het CLB-team van uw school :
   • Caroline Stroo : licentiaat pedagogische wetenschappen. caroline.stroo@vclb-veurne.be
   • Mieke Gunst : maatschappelijk werker mieke.gunst@vclb-veurne.be
   • Renate Denys : verpleegkundige greet.rabaey@vclb-veurne.be
   • Ilse Moncarey : CLB-arts ilse.moncarey@vclb-veurne.be
   Overdracht van het CLB-dossier De school waarin uw kind is ingeschreven behoort tot het werkgebied van het Vrij CLB Veurne-Diksmuide-Westkust. Het besluit van de Vlaamse regering bepaalt dat, als een leerling zich in een nieuwe school inschrijft, het begeleidend CLB van de vorige school verplicht is het multidisciplinair dossier van deze leerling op te sturen naar het nieuwe CLB. Het multidisciplinair dossier bevat alle voorhanden zijnde gegevens, die op het centrum aanwezig zijn rond die bepaalde leerling. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht van alle CLB-gegevens kunt u daartegen verzet aantekenen bij de directeur van het vorige CLB. U heeft daarvoor 10 dagen te rekenen vanaf de inschrijving in de nieuwe school. Alle CLB-gegevens worden tot 10 jaar na het laatste contact op het CLB bewaard.

  8. Vriendenkring

  Zoals in de naam vervat : een vrije organisatie van vrienden van de school.
  Zij steunen de school vooral financieel en organisatorisch bij allerlei schoolse en buitenschoolse activiteiten.
  De ledenlijst kan bekomen worden bij de voorzitter.

  9. Ouderraad

  Een organisatie van ouders van leerlingen uit de school.
  Evenals de vriendenkring steunen zij vooral de school financieel en organisatorisch bij allerlei activiteiten.
  De ledenlijst kan bekomen worden bij de voorzitter.

  10. Klassenraad

  De klassenraden worden gevormd door de directie, klastitularis L6, zorgcoördinator en ICT-coördinator.

  11.Directie, onderwijzend en administratief personeel

  Kleuter
  K1A+B   Evelyne Hennebel + Karine Plaetevoet + Noor Coopman

  K2A        Annelies Monbailliu + Karine Plaetevoet

  K3A        Annelies Degand

  Ambulant + SES kleuter : Karine Plaetevoet

  Kinderverzorging: Myttenaere Daisy

  Bewegingsopvoeding kleuter: Karlien Legein

  Lager:
  L1A  Linda Ollieuz

  L2A  Ann Sinnaeve

  L3A  Philiep Louage

  L4A  Christel Demulder + Mathijs Maes

  L4B Romina Depoorter

  L5A  Lieven Depotter

  L6A  Heleen Mergaert

  Kangoeroeklas: Christel Demulder

  ICT : Carl Lermytte
  zorgcoördinator : Sylvie Bonte
  SES lager :  Carl Lermytte
  Lichamelijke Opvoeding: Dries Vanden Auweele

  Preventie: Jens Van Coillie

  Administratieve ondersteuner: Sylvie Bonte

  Directie:  Jürgen Lammens