Telefoon

058/515572

Directeur: 0491/315821

Adres

Vrijheidstraat 8

8670 Oostduinkerke

Schoolorganisatie

Vrije Basisschool Oostduinkerke > Schoolorganisatie

De schoolorganisatie.

Onze school ligt in de gemeente Koksijde.

Het schoolbestuur vzw VOKO bestaat uit de 2 Vrije Basisscholen uit Oostduinkerke en Koksijde(met afdelingen in de Bliecklaan en de Helvetiastraat).

Schooladres :

Vrijheidstraat 8
8670 Oostduinkerke
Tel. 058/51 55 72

0491/315821 (directeur Jürgen)

1. Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke

voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen diocesane begeleidingsdienst.

Benaming: VZW Katholiek Basisonderwijs Koksijde – Oostduinkerke.
Maatsch. zetel: Helvetiastraat 28 8670 Koksijde
Voorzitter : Marc Vandenameele Toekomstlaan 2, 8670 Oostduinkerke

Leden
Etienne Becuwe Pannelaan 30 8670 Koksijde

Carlo Wouters Koningstraat 18 8670 Koksijde

Peter Verbeke (pr.) 8670 Koksijde

Dirk Beuckeleirs Christiaenlaan 44 8670 Koksijde

Lieve Vandevoorde Galloperstraat 25 8670 Koksijde

Danny De Smet Liefjeslaan 10, 8670 Koksijde

Monique Vandenbossche Tennislaan 16, 8670 Koksijde

Michiel Cattaert Weldadigheidstraat 9, 8670 Oostduinkerke

Delphine François Jan Pootlaan 1/201, 8670 Koksijde

Joris Verhelst, Oostlaan 4 , 8670 Oostduinkerke

Directeur : Dhr Jürgen Lammens

2. Schoolraad

De schoolraad is het adviserend overlegorgaan tussen de vertegenwoordigers van :

  • ouders
  • personeel
  • lokale gemeenschap

Elk lid onderschrijft het opvoedingsproject.

3. Het lokaal overlegplatform

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Westkust Basisonderwijs.

Het LOP heeft naast een onderzoeks- en adviesopdracht, ook een bemiddelende en steunende rol in de realisatie van het inschrijvingsrecht.

De medewerkers van het LOP zullen o.a. bemiddelen als we uw kind willen doorverwijzen. Ze zullen u ook bijstaan in uw zoektocht naar een geschikte school voor uw kind in geval van weigering en doorverwijzing.

Contactadres : Marleen Vandenberghe – voorzitter Kaaskerkestraat 22 bus 2 8600 Diksmuide

Voor klachten rond weigeringen kunt u steeds terecht bij : de Commissie inzake

leerlingenrechten Koning Albert II – laan 15 1210 Brussel

4. Scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap “kustenpolder”.

5. Inspectie en begeleiding


De pedagogische begeleiding van de school wordt verzorgd door : Mevr. Iris Bruneel

6. Het centrum voor leerlingenbegeleiding

Het CLB van Veurne-Diksmuide-Westkust verleent zijn medewerking bij het volgen, onderzoeken en bespreken van kleuters en leerlingen. Bij problemen zoekt het CLB met de ouders telkens naar de meest geschikte hulp. Het CLB is een vertrouwde instantie op school en heeft regelmatig contact met directie, zorgcoördinator en leerkrachten.

Ons CLB wordt geleid door directeur Jan Seys

Domeinen :

  • Begeleiding bij leermoeilijkheden en ontwikkelingsproblemen
  • Begeleiding bij studiekeuze
  • Begeleiding bij problemen op sociaal en emotioneel vlak
  • Begeleiding bij preventieve gezondheidszorg

Het CLB werkt op aanvraag van de school of van de ouders. U kan als ouder steeds contact opnemen met de medewerkers van het CLB. Het CLB werkt gratiis en is gebonden aan beroepsgeheim. Het CLB werkt onafhankelijk.

Adres:

Vrij CLB Oude Beestenmarkt 6 8630 Veurne tel. 058/311614 fax. 058/316480 Het CLB-team van uw school :

Caroline Stroo : licentiaat pedagogische wetenschappen. caroline.stroo@vclb-veurne.be

Mieke Gunst : maatschappelijk werker mieke.gunst@vclb-veurne.be

Renate Denys : verpleegkundige greet.rabaey@vclb-veurne.be
Ilse Moncarey : CLB-arts ilse.moncarey@vclb-veurne.be

7. Vriendenkring

Zoals in de naam vervat : een vrije organisatie van vrienden van de school.
Zij steunen de school vooral financieel en organisatorisch bij allerlei schoolse en buitenschoolse activiteiten.
De ledenlijst kan bekomen worden bij de voorzitter.

8. Ouderraad

Een organisatie van ouders van leerlingen uit de school.
Evenals de vriendenkring steunen zij vooral de school financieel en organisatorisch bij allerlei activiteiten.
De ledenlijst kan bekomen worden bij de voorzitter.

9. Klassenraad

De klassenraden worden gevormd door de directie, klastitularis L6, zorgcoördinator en ICT-coördinator.

10.Directie, onderwijzend en administratief personeel

Kleuter
K1A+B   Evelyne Hennebel + Ilse Stekelorum

K2A        Anne-Sophie Cailliau

K3A        Annelies Degand + Ilse Stekelorum

Ambulant + SES kleuter : Ilse Stekelorum

Kinderverzorging: Myttenaere Daisy

Bewegingsopvoeding kleuter: Karlien Legein

Lager:
L1A  Linda Ollieuz

L2A  Ann Sinnaeve

L3A  Mathijs Maes (a.i. Rudy Beeckman)

L4A  Christel Demulder +Jannah Depauw

L5A  Romina Depoorter (a.i. Chloé Westerlinck)

L5B  Lieven Depotter

L6A  Heleen Mergaert

KangoeroeklasChristel Demulder

ICT : Carl Lermytte
zorgcoördinator : Sylvie Bonte
SES lager :  Carl Lermytte
Lichamelijke Opvoeding:  Dries Vanden Auweele

Preventie: Jens Van Coillie

Administratieve ondersteuner: Ashley Driessens

Directie:  Jürgen Lammens